ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง