messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 61
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 และช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 39
find_in_page การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
กำหนดการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติมประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
ประกาศ เรื่อง การับยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
ประชาสัมพันธ์ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 38
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 40
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 50
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45
แนวปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
เรื่องการแจ้งผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี พศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 155 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8