เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064
(นางสาวบัวคำ แยกไธสง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 063-6422632
(นายสุเทพ มณีเนตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายชัชวาลย์ โชคชาตรี)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 088-3717678
(นายสถิตย์ ทองบ่อ)
คนงาน
(นายสมควร ก้ามสันเทียะ)
คนงาน
โทร : 093-1277913
(นายอุกฤษฎ์ ไชยนอก)
คนงาน
นายทองใบ แสนสุข
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 092-2532654
นายเสกสัน ตาทิพย์
คนงาน
โทร : 089-8496388
นายสุพจน์ เพ่งพิศ
คนงาน
โทร : 097-1478279
นายอรรณพ หวังค่ำกลาง
คนงาน
โทร : 092-6384735
นายพลาย รอดจากเข็ญ
คนงาน
โทร : 081-1451854
นายสุพรรณ กริ่มรัมย์
คนงาน
โทร : 087-2431190
นางสาวสายัณห์ ติงสันเทียะ
คนงาน
โทร : 086-2544924
นายนิคม ตุงกระโท
คนงาน
โทร : 098-6984719