info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178
account_box สำนักปลัด
(นางพักตร์สุดา จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-4875937
(นางพักตร์สุดา จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-4875937
(นางภารยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 098-7196465
(นางภารยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 098-7196465
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 087-2395868
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

โทร : 087-2395868
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 087-9633313
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล

โทร : 087-9633313
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-2921849
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 081-2921849
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-9706941
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 081-9706941
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
นางปา ชาชัย
คนครัว
โทร : 097-0159667
นางปา ชาชัย
คนครัว

โทร : 097-0159667
(นายนที แก้วพะเนาว์)
พนักงานดับเพลิง
(นายนที แก้วพะเนาว์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร : 088-2504386
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

โทร : 088-2504386
(นายทิวากร เยื้องรัมย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายทิวากร เยื้องรัมย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน
โทร : 087-2451536
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน

โทร : 087-2451536
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
(นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง)
คนงาน
โทร : 093-5187505
(นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง)
คนงาน

โทร : 093-5187505
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน
โทร : 093-5107519
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน

โทร : 093-5107519
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร