messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 085-6303382
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-2369575
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-4133540
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน
โทร : 089-2860109
นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-4628141