info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 155
place ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นสภาต าบลดอนอะราง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนอะราง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 5 และ ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดเล็ก และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ได้ประกาศเปลี่ยนขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็ก เป็น ขนาดกลาง และต่อมาได้ เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนอะราง เป็นเทศบาลต าบลดอนอะราง ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ตราสัญลักษณ์


ดวงตราประจำเทศบาล
คำอธิบายตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลดอนอะราง ขนาด เป็นตรารูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ดวงตรา รูปลักษณะ - ภาพดวงตราประจำเทศบาล ขอบบนมีอักษร “เทศบาลตำบลดอนอะราง” ขอบล่างมีอักษร “จังหวัดบุรีรัมย์” - ภาพดวงตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนเทศบาลตำบลดอนอะราง ขอบบนมีอักษร “สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง” ขอบล่างมีอักษร “นายทะเบียนท้องถิ่น” - ตรงกลางของทั้ง 2 ดวงตรา มีรูปแบบ ต้นอาราง เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง อดทน สง่างาม ร่มรื่น
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร