info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 111
เดือนนี้ 4,431
เดือนที่แล้ว 6,223
ทั้งหมด 35,790

place ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

        ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นสภาต าบลดอนอะราง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนอะราง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 5 และ ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดเล็ก และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ได้ประกาศเปลี่ยนขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็ก เป็น ขนาดกลาง และต่อมาได้ เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนอะราง เป็นเทศบาลต าบลดอนอะราง ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ดวงตราประจ าเทศบาล

ชั้นแรก         เป็นชื่อเทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  

ชั้นถัดมา      เป็นรูปต้นไม้2 ต้น หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ต้นอารางซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ในพื้นที่ต าบลดอนอะราง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ    ทรัพยากรธรรมชาติ และต้นอา รางเป็นที่มาของชื่อต าบลดอนอะราง และต่อมาได้เพี้ยนเป็น ต าบลดอนอะราง จนถึง ปัจจุบัน

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร