info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
account_box ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0819772616
นายสัญญา นวลอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0918321010
นายสัญญา นวลอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0918321010
นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 083-3764064
นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์

โทร : 083-3764064
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนอะราง
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนอะราง
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
นายทวี ศรีสวัสดิ์
กำนันตำบลดอนอะราง กรรมการ
โทร : 091-3460699
นายทวี ศรีสวัสดิ์
กำนันตำบลดอนอะราง กรรมการ

โทร : 091-3460699
นายคม สีหอมกลิ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กรรมการ
โทร : 061-0787697
นายคม สีหอมกลิ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กรรมการ

โทร : 061-0787697
นายปัญญา ต่อชีพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กรรมการ
โทร : 097-9936569
นายปัญญา ต่อชีพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กรรมการ

โทร : 097-9936569
นายรัตนเสรี ไกรสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรรมการ
โทร : 081-3898153
นายรัตนเสรี ไกรสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรรมการ

โทร : 081-3898153
นายณรงค์ศักดิ์ ฉิมจารย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรรมการ
โทร : 086-2434232
นายณรงค์ศักดิ์ ฉิมจารย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรรมการ

โทร : 086-2434232
นายสมศักดิ์ สุทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กรรมการ
โทร : 098-1700866
นายสมศักดิ์ สุทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กรรมการ

โทร : 098-1700866
นางวราภรณ์ ติงสันเทียะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กรรมการ
โทร : 098-6523924
นางวราภรณ์ ติงสันเทียะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กรรมการ

โทร : 098-6523924
นายทวี ศรีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กรรมการ
โทร : 091-3460699
นายทวี ศรีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กรรมการ

โทร : 091-3460699
นายสุเทพ ปานไธสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กรรมการ
โทร : 087-9420144
นายสุเทพ ปานไธสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กรรมการ

โทร : 087-9420144
นายสาคร คำภาดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 กรรมการ
โทร : 089-5815376
นายสาคร คำภาดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 กรรมการ

โทร : 089-5815376
นายสุลัย แสนสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กรรมการ
โทร : 087-8774514
นายสุลัย แสนสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กรรมการ

โทร : 087-8774514
นายสมนึก นาคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 กรรมการ
โทร : 089-5848140
นายสมนึก นาคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 กรรมการ

โทร : 089-5848140
นายสุนทอน ประสังคะเต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 กรรมการ
โทร : 065-1209041
นายสุนทอน ประสังคะเต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 กรรมการ

โทร : 065-1209041
นายบุญช่วย ศรีโภคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 กรรมการ
โทร : 093-4280566
นายบุญช่วย ศรีโภคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 กรรมการ

โทร : 093-4280566
นายถาวร บุญที
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 กรรมการ
โทร : 098-6672688
นายถาวร บุญที
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 กรรมการ

โทร : 098-6672688
นายสมัย โยธะพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กรรมการ
โทร : 089-8479828
นายสมัย โยธะพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กรรมการ

โทร : 089-8479828
นางพักตร์สุดา จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
โทร : 081-4875937
นางพักตร์สุดา จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

โทร : 081-4875937
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม กรรมการ
โทร : 081-9553435
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม กรรมการ

โทร : 081-9553435
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
โทร : 085-3061826
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

โทร : 085-3061826
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
โทร : 090-2382316
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

โทร : 090-2382316
นางภารยา พลสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
โทร : 098-7196465
นางภารยา พลสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

โทร : 098-7196465
นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการศูนย์ฯ
โทร : 087-2395868
นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการศูนย์ฯ

โทร : 087-2395868
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร