messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0819772616
นางศุภากร ธนูสา
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 081-2651936
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 083-3764064
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนอะราง
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
นายสมศักดิ์ สุทา
กำนันตำบลดอนอะราง กรรมการ
โทร : 098-1700866
นายคม สีหอมกลิ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กรรมการ
โทร : 061-0787697
นายปัญญา ต่อชีพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กรรมการ
โทร : 097-9936569
นายรัตนเสรี ไกรสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรรมการ
โทร : 081-3898153
นายณรงค์ศักดิ์ ฉิมจารย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรรมการ
โทร : 086-2434232
นายสมศักดิ์ สุทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กรรมการ
โทร : 098-1700866
นางวราภรณ์ ติงสันเทียะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กรรมการ
โทร : 098-6523924
นางชนันพร คำภูเงิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กรรมการ
โทร : 061-3784886
นายสุเทพ ปานไธสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กรรมการ
โทร : 087-9420144
นายสาคร คำภาดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 กรรมการ
โทร : 089-5815376
นายไสล งามเลิศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กรรมการ
โทร : 082-6369350
นายสมนึก นาคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 กรรมการ
โทร : 089-5848140
นายสุนทอน ประสังคะเต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 กรรมการ
โทร : 065-1209041
นายบุญช่วย ศรีโภคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 กรรมการ
โทร : 093-4280566
นายถาวร บุญที
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 กรรมการ
โทร : 098-6672688
นางอัญญารัตน์ เกิดสีทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กรรมการ
โทร : 081-0706513
นางวลินทร์รัศน์ จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
โทร : 081-4875937
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม กรรมการ
โทร : 081-9553435
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
โทร : 085-3061826
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
โทร : 090-2382316
จ่าเอกชาญณรงค์ สืบรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลขานุการศูนย์ฯ
โทร : 098-0972619