เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองคลัง
นางธันยชนก ตึดสันโดษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8797164
จ.ส.อ.ธรรมรงค์ รสดี
นักบริหารงานทั่วไป
โทร : 086-7665904
นางสาวชนิญญา รอดอารี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0887117193
นายสุพจน์ เล็กสิงโต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 098-1464054
นางสาวจนิสตา นามวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0808176944
นายไพโรจน์ กันแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0868677363
นางสาวรตนกมล ภูมูล
คนงาน
โทร : 088-9454787
นางสาวพุทธิญา พิศนอก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-7903705
น.ส.นัทพร เบ้าชัย
คนงาน
โทร : 061-4185413