เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางศุภากร ธนูสา)
ปลัดเทศบาลตำบล
โทร : 081-2651936
(นางวลินทร์รัศน์ จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9553435
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2382316
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064