info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คู่มือ ให้บริการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 184 |
photo แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
photo รูปโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลดอนอะรางประจำปี - 1-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร