เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรสุจริต ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : ในวันที่ 28 ธันวามคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง นางเกษม บุตรวิชา นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะรางได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรสุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสของเทศบาลตำบลดอนอะราง (พ.ศ. 2566-2570) ประธานได้กล่าวให้โอกาทและนโยบายกับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ในเรื่องการบริการประชาชน ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบาย NO GIFT POLICY การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบหลังจากนั้นพิธีกร ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการนำหลักคุรธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข การพัฒนาตนไปสู่การสร้างจิตรสำนึกให้เป็นข้าราชที่ดี การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สุจริต ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักคุรธรรม จริยธรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (โดยใช้แบบติดตามประเมินผลโดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง จำนวน 80 คน
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์